Huvudsponsorers annonser

fazer

rettig

hs

gloria

Annonser från övriga samarbetspartners

S-gruppen

ahstrom

hbl

blue1

aktia

Vältä jonotus tauolla, varaa pöytä etukäteen. Tarjoilu kahdessa kerroksessa.

 

 

 

 

EMIGRATION

Emigrationen från Finland till Förenta Staterna

Avfärd mot USA

De första finländarna i Amerika ingick i de svenska expeditioner, som redan under första halvan av 1600-talet grundade kolonin Nya Sverige vid floden Delaware i den nuvarande delstaten med samma namn. Sammanlagt flyttade 500-600 finnar huvudsakligen från Sveriges och Norges skogstrakter till Nya Sverige. Bland ättlingarna till dessa fanns John Morton (1725-1777) från Pennsylvania, en av dem som skrev under Förenta Staternas självständighetsförklaring år 1776. Hans farfar Mårten Mårtensson kom från Värmland och var enligt vissa källor född i Finland. De följande finländarna som kom till Förenta Staterna var främst sjömän och guldletare.

Den egentliga amerikaemigrationen anses börja år 1864 då fyra emigrantgrupper, som utvandrat via Norge, slog sig ned främst i Minnesota. Strax därefter anlände de första emigranterna till Michigans gruvområden, som sedan blev delstaten med de flesta finlandsättlingarna. Redan under 1870-talet var det frågan om en massemigration. I Förenta Staterna bosatta finländare lockade till sig allt större skaror människor från den forna hemorten, samtidigt som gruvbolagens och rederiernas agenter agiterade framför allt unga män och kvinnor att flytta till det nya landet.

Störst var emigrationen under åren 1899-1913 med över 20.000 emigranter under de bästa åren. Emigrationen avtog efter år 1923, då myndigheterna i Förenta Staterna började reglera invandringen. Från Europa utvandrade ca 40 miljoner människor till Nord-Amerika. Sett i detta perspektiv var emigrationen från Finland obetydlig:

Emigrationen från några europeiska länder till Förenta Staterna åren 1821-1929 (antal personer)

Tyskland 5.900.000
Irland 4.600.000
Italien 4.600.000
Österrike-Ungern 4.100.000
England 3.300.000
Ryssland 3.300.000
Sverige 1.100.000
Norge 800.000
Finland 350.000
   

Emigrationen från Finland till Förenta Staterna började i norra Finland och spred sig därifrån söderut. Under perioden 1870-1914 var emigrationen som störst (65,9 % av den totala utvandringen) och av periodens utvandrare kom hela 52 % från Österbotten. Andra områden med betydande emigration är södra Lappland, västra Uleåborgs län samt Åland.

> LÄS MER

Några fakta

• Under de drygt 150 år av finländsk autonomi och självständighet har över 400 000 begett sig till Nordamerika (och mer än 400 000 till Sverige), inalles nära en miljon människor har emigrerat bort från Finland. Av dem har dock uppskattningsvis 20-25% återinvandrat.

• Utvandringen från Finland till Nordamerika gick i vågor, den första inträffade i slutet av 1800-talet och i början av 1890-talet och omfattande 42 000 emigranter. Den andra emigrationsvågen inleddes år 1899 då det beryktade Februarimanifestet utfärdades och fortgick till första världskriget. Under denna tid uttogs 222 157 pass. Enbart år 1902 utvandrade 23 152 finländare till Amerika.
• Åren 1821-1929 emigrerade 350 000 personer från Finland till Förenta staterna (under samma tidsperiod emigrerade 3 300 000 personer från Ryssland och 1 100 000 personer från Sverige)
• Under perioden 1870-1914 var emigrationen som störst, 65,9% av den totala utvandringen.
• År 1920 var antalet finlandsfödda emigranter som störst (nära 150 000). År 1921 började USA begränsa inflyttningen.


• Områden med betydande emigration var Österbotten, södra Lappland, västra Uleåborgs län samt Åland.
• Den finlandssvenska andelen av emigranterna uppskattas till en femte del av den totala emigrationen från Finland – fr.o.m. 1924 antecknades modersmål i samband med passansökning och 1924-1929 var finlandssvenskarnas andel av emigranterna 21,5%.
• Ungefär 75% av de svensktalande utvandrarna kom från Österbotten.
• Budet om det avlägsna ”guldlandet” i väster nådde Finland under nödåren 1867-68, som i all synnerhet drabbade Österbotten. 
• Emigranterna kom till största delen från landsbygden; 65-70% av dem hörde till jordbrukarbefolkningen. 60% var män, den vanliga åldern var 20-25 år. 
• Finländarna, som inte var språkkunniga, fick i det nya landet försörja sig med den allra tyngsta sortens arbete.

• Under 1880-talet var befolkningsutvecklingen stor i Finland.
• Rötterna till den finländska Amerika emigrationen går tillbaka till 1638. 1638-1655 ägde Sverige en koloni i Delaware, och jämte svenskarna emigrerade ca 500 finnar dit, huvudsakligen från Värmlands finnmarker, men till någon del också från Finland.